Bảng điều khiển bảo mật video khu vực
 
• Hỗ trợ đầu vào video IP 4 ch, Tối đa 25
Mbps
• Điều khiển PTZ
• Màn hình LED (DS-19S08N-04F/K1) 
• Màn hình LCD (DS-19S08N-04F/K2)
• Giao diện SATA
• Chuyển tiếp đầu ra , 14,3 VDC

 
• Hỗ trợ đầu vào video IP 4 ch, Tối đa 25
Mbps
• Điều khiển PTZ
• Màn hình LED (DS-19S08N-04F/K1) 
• Màn hình LCD (DS-19S08N-04F/K2)
• Giao diện SATA
• Chuyển tiếp đầu ra , 14,3 VDC
• Hỗ trợ đầu vào video IP 4 ch, Tối đa 25
Mbps
• Điều khiển PTZ
• Màn hình LED (DS-19S08N-04F/K1) 
• Màn hình LCD (DS-19S08N-04F/K2)
• Giao diện SATA
• Chuyển tiếp đầu ra , 14,3 VDC