Bộ kiểm soát ra vào độc lập
• Bộ kiểm soát vào ra độc lập , tích hợp module đọc thẻ Mifare, có màn hình • Hỗ trợ 3000 thẻ và 10000 sự kiện kiểm soát vào ra. • Kết nối : TCP/IP; • Bàn phím 12 nút và nút chuông • DC 12V/1A
• Bộ kiểm soát vào ra độc lập , tích hợp module đọc thẻ Mifare, có màn hình • Hỗ trợ 3000 thẻ và 10000 sự kiện kiểm soát vào ra. • Kết nối : TCP/IP; • Bàn phím 12 nút và nút chuông • DC 12V/1A