Camera Axis Q6054 MK II
- HDTV 720p và zoom quang học 30x
- Nhớ lại trọng tâm
- IP52 được bảo vệ chống lại bụi và nước nhỏ giọ
- HDTV 720p và zoom quang học 30x
- Nhớ lại trọng tâm
- IP52 được bảo vệ chống lại bụi và nước nhỏ giọ